Mijn favorieten

Makelaar begrippenlijst

Aankoopmakelaar
Een huis kopen kost al genoeg, bezuinigen op een aankoopmakelaar is dan ook snel gedaan. Maar het inschakelen van een makelaar bij de koop van een huis kan u ook veel geld opleveren. Een aankoopmakelaar helpt u in het gehele aankoopproces van een woning.

Afkoopwaarde
Dat is de waarde van het kapitaal dat u heeft opgebouwd in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek. Deze waarde krijgt u uitgekeerd op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u ontvangt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Het bedrag dat u ontvangt kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente en de naam zegt het al, u hoeft tijdens de looptijd niets af te lossen. Aan het einde van de looptijd betaalt u de hypotheeklening in een keer terug. 
Voorwaarde bij deze hypotheekvorm is dat de waarde van uw huis een stuk hoger moet zijn dan het bedrag dat u leent.


AFM
AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiele Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

Afsluitkosten
Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitkosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) aan de bank of financiële instelling. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen meestal rond de 1% van het leenbedrag.

Afsluitprovisie
Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitprovisie (ook wel afsluitkosten genoemd). Deze provisie kunt u bij de aangifte van de inkomstenbelasting fiscaal aftrekken.

Akte
Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de akten waarin het eigendom van een woning of een hypotheek wordt vastgelegd.

Akte van levering
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

Annuïteitenhypotheek
Met een annuïteitenhypotheek lost u elke maand een deel van de hypotheek af en betaalt u rente. De bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde. Het kenmerk van een annuiteitenhypotheek is dat u in het begin veel rente betaalt en weinig aflost op de hypotheek. Aan het einde van de looptijd is dat precies andersom. Omdat alleen de rente aftrekbaar is van de belasting betekent dit dat uw netto woonlasten gedurende de looptijd van uw hypotheek langzaam toenemen.

Appartementsrecht
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van het gebouw. Het appartementsrecht geeft het aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten. Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomt u een te grote terugval in uw inkomen op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Asbest
Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Asbest zit soms ook in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gaskachels, cv-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast.

Asbestclausule
Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopakte. De tekst kan dan bijvoorbeeld zijn: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden. In woningen van voor 1982 kan asbest verwerkt zijn.


Assurantiebelasting
Assurantiebelasting moet betaald worden over de premie plus de kosten van een verzekering. Deze belasting is 7%. 
Deze belasting wordt niet geheven op een levensverzekering, een ongevallenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ziektekostenverzekering, een transportgoederenverzekering en ook niet bij een herverzekering.


Bandbreedte rente
Bij deze rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. Het beweegt zich tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage naar boven of naar beneden aangepast.

Bankgarantie
Als na het tekenen van het koopovereenkomst de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met een bankgarantie dat zij garant staan voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Bedenktijd
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend krijgt de koper drie (werk-)dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper staat in de koopakte beschreven.

Belastbaar inkomen
Het belastbaar inkomen is dat gedeelte van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle bijtel- en aftrekposten zijn hierin verwerkt.

Belastingaftrek
De belastingaftrek betekent dat u bepaalde gemaakte kosten van uw bruto-inkomen mag aftrekken. Hierdoor krijgt u een deel van de normaal te betalen belasting terug. Wat precies uw belastingvoordeel is hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die hypotheekadviseurs (geven van hypotheekadvies), taxateurs (maken van een taxatie van een woning), bouwkundig keurmeesters (uitvoeren van een bouwkundige keuring) en makelaars (begeleiden bij de aankoop en verkoop van woningen) afsluiten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten die zij maken bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is bindend voor burgers. Dit plan bestaat uit een plankaart,  bebouwingsvoorschriften, een toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper van een woning zien welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder beschreven (zoals de goothoogten, de inhoud van de bouwwerken, de rooilijnen, de bebouwingsintensiteit etc.

Bijleen regeling
Sinds 1 januari 2004 is de bijleen regeling van kracht. Deze regeling houdt in dat de overwaarde van uw oude huis gebruikt moet worden voor de aanschaf van uw nieuwe woning. 
Voorbeeld:
Stel u heeft uw woning verkocht voor 200.000 euro. U had een hypotheek van 100.000 euro. De overwaarde is dan 100.000 euro. Volgens de bijleen regeling dient u de overwaarde weer te investeren in uw nieuwe woning. 

Stel uw nieuwe woning kost 350.000 euro. U kunt dan een hypotheek afsluiten van 250.000 euro. Dat is 350.000 minus de 100.000 euro overwaarde van uw oude woning. De rente die u betaalt over de hypotheek van 250.000 mag als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de inkomstenbelasting.  Als u toch een hogere hypotheek afsluit dan is de rente over dit extra hypotheekbedrag niet aftrekbaar.


Bod
Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. 

Boeterente
Wilt u tussentijds uw hypotheek aflossen? Lees dan de voorwaarden goed na! Het kan zijn dat u een boeterente aan de hypotheekverstrekker moet betalen. Dit komt voor wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en als de marktrente op het moment van aflossen lager is. Indien u de hypotheek tussentijds aflost in verband met de verkoop van de woning, dan wordt meestal geen boeterente in rekening gebracht. Maar er zijn banken die dat wel doen. 

Boetevrij aflossen
Jaarlijks mag u een bedrag op de hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is meestal een percentage van de oorspronkelijke lening.

Bouwdepot
Bij een nieuwbouwwoning wordt de verstrekte hypotheek op een aparte bankrekening (een depot) gezet. Van het saldo wordt in verschillende termijnen de aannemer die het huis bouwt betaald.

Bruto maandlast
Dit is het bedrag dat u aan de bank en/of verzekeraar betaalt voor uw hypotheek. Dit bedrag bestaat uit de hypotheekrente en eventueel de premie voor een levensverzekering of inleg op een beleggingsrekening. Hierbij is geen rekening gehouden met het belastingvoordeel.

Bruto (werkelijke) rente
Het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.

Canon
Dit is de jaarlijkse heffing van de gemeente op grond die door de gemeente erfpacht is gegeven. Net als de rente van een hypotheek is dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Clausuleblad
Bij een verzekeringspolis kan een clausuleblad worden bijgevoegd. Op dit blad staan de clausules die op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn beschreven. Een clausule is een aanvulling op de voorwaarden.

Clickvast rente
Bij de clickvast rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. De rente kan stijgen tot een vooraf afgesproken maximum. Bereikt de marktrente dit maximum dan wordt de rente op dat moment vastgezet (geclickt) tot het einde van de clickvaste periode.

Comparanten
De personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen. Ook wel: de verschijnende persoon.

Consumptief lenen
Het lenen van geld om een extra bedrag beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een boot, om op vakantie te gaan of om nieuwe meubels te kopen. De rente die je voor deze lening betaalt is niet aftrekbaar zoals de hypotheekrente voor uw eerste woning. De schuld valt in box 3.

Courtage
De makelaarscourtage is de vergoeding voor de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis.

Dagrente
De op dat moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek of voor de verlening van een bestaande hypotheek met een bepaalde rentevaste periode.

Dalrente
De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

Depot
In depot geven betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaalt. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaalt. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen.

Depotrente
De rentevergoeding die u ontvangt over het bedrag dat in depot staat.

Echtscheiding
Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

Echtscheidingsconvenant
Dat is een document waarin afspraken worden vastlegt. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door (bijvoorbeeld) een advocaat. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

Economische waarde
De economische waarde van een woning is het bedrag dat een woning opbrengt als deze onder normale omstandigheden wordt verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Effectenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm vindt de vermogensgroei plaats via een beleggingsportefeuille. Op de einddatum wordt de lening afgelost met de waarde van de beleggingsportefeuille.

Effectieve rente
Dit is het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.

Eigendomsbewijs
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het kadaster.

Eigendomsoverdracht
Koper is pas eigenaar van onroerende zaken als de officiële overdracht is geweest bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het Kadaster (juridische levering) en overhandiging van de sleutels (feitelijke levering).

Eigenwoning forfait
Eigenwoningbezitters moeten bij de aangifte van de inkomstenbelasting een bedrag dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde optellen bij hun inkomen. Over dit eigenwoning forfait moet vervolgens inkomstenbelasting worden betaalt. Voorheen heette dit het huurwaardeforfait.

Erfdienstbaarheid
Dit betekent dat anderen (zogenaamde derden) bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Een erfdienstbaarheid staat in het eigendomsbewijs van de woning vermeld. Voorbeelden zijn: het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen.

Erfpachtcanon
Bij sommige woningen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. Erfpachtcanon is de heffing van (bijvoorbeeld de gemeente) op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Euribor
De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die banken in het Euro-gebied onderling hanteren. Aan de hand van de Euribor wordt de hypotheekrente vastgesteld.

Executie
Executie van een woning betekent dat de woning gedwongen wordt verkocht. Op een woningveiling betreft het veelal executieverkopen van woningen.

Executiewaarde
De executiewaarde van een woning is van belang op het moment dat een eigenaar van een woning de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst (rente en aflossing) langere tijd niet nakomt. Dan volgt meestal een gedwongen verkoop. De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen.

Expiratiedatum
De datum waarop een contract of een onderdeel van een contract afloopt.

Extra aflossen
U lost meer van uw hypotheek af dan waartoe u verplicht bent. Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag of percentage. Vaak is dat 5 of 10% van de hoofdsom van de hypotheek.

Financieringskosten
Dat zijn kosten die worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Voorbeelden van de kosten zijn: administratiekosten, afsluitkosten en hypotheekaktekosten (notaris) en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Fiscaal voordeel
Kosten die u maakt voor de financiering van uw woning mag u in mindering brengen bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Door aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de notariskosten voor de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente, wordt het belastbaar inkomen lager.

Fuco: fundering en casco onderzoek
Bij dit onderzoek wordt de fundering van de woning onderzocht op bouwkundige kwaliteit, draagkracht fundering, aantasting door een bacterie (palenpest) etc. Bij verkoop van woningen wordt in dergelijke situaties meestal een funderingsclausule in overeenkomsten opgenomen. Deze clausule sluit uit dat de verkoper aansprakelijk is te stellen is voor de kwaliteit van de fundering en eventueel funderingsherstel.

Garantie Instituut Woningbouw
De GIW garantie- en waarborgregeling geeft extra garantie en zekerheid boven op de wettelijk een contractuele aansprakelijkheid van de bouwondernemer. 
Het geeft de koper van een nieuwbouwwoning garanties op het gebied van afbouw van de woning bij faillissement van de bouwer, extra garantie bij ernstige constructieve gebreken en stelt hoge eisen aan de verwarming- en warmwaterinstallatie.


Gemeenschap van goederen
Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben jij en je partner in principe allebei rechten en plichten op de helft van de bezittingen (woning) en schulden (hypotheek) die jullie hebben.

Gemengde verzekering
Een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van verzekerde voor de einddatum of bij in leven zijn van verzekerde op de einddatum. Premie betaling tot overlijden of tot de einddatum. Deze verzekering wordt vaak gebruikt ter zekerheid van een hypotheek op levensverzekeringsbasis.

Geregistreerd partnerschap
Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.

Gunning
Wanneer een openbare verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken.

Handelingsbekwaam
Iemand is handelingsbekwaam indien men meerderjarig is (18 jaar of ouder) of gehuwd is en mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt dient u handelingsbekwaam te zijn.

Heffingskorting
Iedere belastingbetaler heeft recht op een vaste korting op de te betalen belasting, de heffingskorting. Daarnaast zijn er extra heffingskortingen zoals arbeidskorting, ouderenkorting en kinderkorting.

Herbouwwaarde
Wanneer een woning (bijvoorbeeld door brand) wordt verwoest, is een bepaald bedrag nodig om de woning opnieuw op te bouwen. Dit bedrag is de herbouwwaarde.

Hertaxatie
Na afloop van een rentevaste periode doet de hypotheekverstrekker een voorstel voor een volgende rentevaste periode. Soms wordt uw huis opnieuw getaxeerd om te bepalen wat op dat moment de waarde is. Is de waarde van uw woning sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen gunstigere rentecondities wordt verlengd.

Huurwaarde forfait
Indien u een eigen woning heeft komt u het huurwaardeforfait ieder jaar tegen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
Dit is het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald percentage (wordt ieder jaar vastgesteld) van de WOZ-waarde.


Hypothecaire inschrijving
De registratie van de eigenaar van bijvoorbeeld een woning en de hoogte van de hypotheek in het hypotheekregister bij het Kadaster.

Inboedel
Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van verzekeringnemer en haar/zijn in gezinsverband
 

Inboedelverzekering
Verzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door bijvoorbeeld brand, waterschade, diefstal, etc.) aan roerende zaken (alles van enige waarde dat zich in huis bevindt).

Inbraakpreventie
Inbraakpreventie gaat volgens een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. De klassenindeling gaat op basis van een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken) 
De preventie
B = (Bouwkundige maatregelen)
E = (Elektronische maatregelen)
C = (Compartimentering)

Daarnaast wordt aangegeven hoe de preventie dient te zijn.
S = standaard / N = normaal / Z = zwaar

Index

Jaarlijkse aanpassing van de verzekerde som op basis van de welvaart (bij inboedel) of op basis van herbouwkosten (bij opstallen) door middel van een cijfer dat wordt vastgesteld door het CBS.

Kadaster
Het Kadaster is een administratieve verwerkingsorganisatie welke weer geeft in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld en aan wie elk van deze stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlak is, of er een bevel tot bodemsanering is of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar, kadastrale aanduiding, oppervlakte, zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen), aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Kapitaalverzekering eigen woning
Levensverzekering met een eenmalige uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd voor het aflossen van de hypotheek. Indien wordt voldaan aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.

Koop- of aanneemsom
Het bedrag waarvoor de aannemer een nieuwe woning bouwt.

Koopovereenkomst (volksmond: koopakte)
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen. Deze wordt meestal opgemaakt door de verkopende makelaar of door de notaris.

Koopsubsidie
De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken. De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate u meer verdient, zal de subsidie minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.

Kosten Koper (k.k.)
Het totaal van kosten die de koper betaalt voor de overdracht van een woning. Hieronder vallen overdrachtsbelasting, notariskosten, hypotheekaktekosten, afsluitprovisie, makelaarscourtage en taxatiekosten.

Levenhypotheek
De levenhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. U lost tussentijds niets af maar spaart een bedrag in de levensverzekering. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek met dit gespaarde bedrag afgelost.

Levensverzekering
Verzekering waarbij een afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. De uitkering vindt plaats bij overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering.

Levering
De levering van een woning is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Makelaarscourtage
De vergoeding die een makelaar vraagt bij de aankoop of verkoop van uw huis. De makelaarscourtage is in Nederland in vergelijking tot andere landen in Europa niet hoog. Er zijn echter grote verschillen in Nederland. Let op! Veel makelaars vragen een courtage exclusief btw, dit mag officieel niet bij particulieren. Wij comminuceren daarom ook altijd inclusief de btw.

Meeneemfaciliteit
Mogelijkheid om bij verhuizing de bestaande hypotheekvoorwaarden (zoals rente en aflossingsvoorwaarden) mee te nemen naar de andere woning.

Meerwerk
Meerwerk zijn kosten die gemaakt worden als u bij een nieuw te bouwen woning meer werk laat verrichten dan in de koop- aannemingsovereenkomst (het bestek) is voorzien.

Milieuclausule
Een milieuclausule wordt vaak in overeenkomsten opgenomen. Dit sluit aansprakelijkheid van de verkoper uit wat betreft de bodemgesteldheid en eventuele saneringsverplichtingen die daar uit kunnen voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. De koper kan de verkoper niet voor enige vorm van bodem en/of grondwaterverontreiniging aanspreken. Dit kan alleen als er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van de verkoper zelf.

Nationale Hypotheek Garantie
Een garantie die u kunt krijgen bij uw hypotheek. U bent er dan van verzekerd dat wanneer u de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen, de restantschuld wordt betaalt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met een NHG geeft de hypotheekverstrekker een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%. Er zitten wel voorwaarden aan de NHG onder andere de hoogte van de hypotheek. 

Netto maandlast
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast. Het is de bruto maandlast min de terug te ontvangen belasting.

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen.

Nominale rente
De rente die de hypotheekverstrekker op jaarbasis met u afspreekt. Hierbij is geen rekening gehouden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

Notariskosten
De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de eigendomsakte (ook wel transportakte genoemd).

Onroerende zaak
Onder dit begrip wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop, of daarin bevindt, voor zover dat hiermee aard- of nagelvast verbonden is. Onroerende zaak wordt ook wel onroerend goed genoemd. Een taxateur van bijvoorbeeld Avenue 't Gooi Makelaars waardeert onroerende zaken.

Onroerend zaak belasting
Een belasting die u betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van uw huis.

Onder bod zijn
Een toezegging van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven (eventueel) wel mogelijk.

Onderhands
Zonder ambtelijke (notariele) tussenkomst; opgemaakt tussen partijen onderling.

Onderhandse verkoopwaarde
Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.

Ontbindende voorwaarden
Dit zijn voorwaarden die in de koopakte worden opgenomen. Op grond van een ontbindende voorwaarden voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

Opstal
De definitie van opstal in opgenomen in de wet. Deze verstaat onder opstal onder andere die gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd (dat is inclusief bermen, leidingen etc.).

Opstalverzekering
Een verzekering die schade aan de woning (opstal) dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.

Ouderdomsclausule
Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen in de koopakte.
Een voorbeeld is de volgende passage: "de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 70 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht."


Overbruggingskrediet
Een lening die een bepaalde periode overbrugt tussen de betaling van de aankoop van een woning en de ontvangst van de opbrengst van de verkochte woning. Dit krediet (overbruggingshypotheek) wordt bijvoorbeeld verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, de hoogte van het inkomen en de hypotheek van de nieuwe woning.

Overdrachtsakte
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan. Deze akte heet ook wel de transportakte.

Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting is de heffing van de overheid die (veelal) de koper van een woning moet betalen bij aankoop. De overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 2% van de koopsom. In de volksmond wordt het ook wel de Verhuisbelasting genoemd. Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen - en dat is meestal zo bij een nieuwbouwwoning - hoeft koper geen overdrachtsbelasting te betalen omdat de overheid dan al belasting int via de BTW.

Overbruggingsbescherming
De overbruggingsbescherming is een regeling waarbij de verkoper aan de koper een compensatie aanbiedt voor dubbele woonlasten van de koper.

Partnerpensioen
De moderne benaming van het weduwen- en weduwnaarspensioen voor de uitkering die de partner van een verzekerde in een pensioenregeling ontvangt na diens overlijden.

Passeren van eigendom en/of hypotheek
Het ondertekenen van de (hypotheek- en) transportakte door koper, verkoper en notaris.

Plafondrente
Het rentepercentage dat u betaalt is variabel en beweegt tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage aangepast.

Polis
De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, zoals dit door de wet is voorgeschreven.

Premievrij maken
Stoppen met het betalen van de premie van een levensverzekering terwijl de verzekering blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum. Het premievrij maken heeft wel gevolgen voor het uit te keren bedrag.

Projectrente
Speciale voordelige rente die bij bepaalde nieuwbouwprojecten wordt aangeboden door hypotheekverstrekkers (vaak onder bepaalde voorwaarden).

Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van de ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstand heeft als doel het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten.

Rechtsbijstandsverzekering
Een verzekering die de kosten dekt van ondersteuning bij juridische geschillen.

Registergoed
Een goed (zoals een woning) dat niet van eigenaar kan wisselen zonder inschrijving in bepaalde registers.

Restschuld
Het deel van de hypotheekschuld dat nog niet is afgelost.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper van een woning kan overnemen van de verkoper. Over de roerende zaken hoeft de koper (bij kosten koper) geen overdrachtsbelasting te betalen.

Roerende zaken
Bij de koopakte zit standaard een lijst met roerende zaken. Roerende zaken zijn zaken die niet duurzaam verbonden zijn met het onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, verhuisbare vloeren, apparatuur keuken, meubels, opbouwverlichting etc.

Royeren hypotheek
Het uitschrijven van een hypotheek uit het Hypotheekregister als deze volledig is afgelost. De notaris royeert de hypotheek bij de verkoop van een woning.

Servicekosten
Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Spaarhypotheek
Tijdens de looptijd spaart u kapitaal in een levensverzekering waarmee u aan het einde de hypotheek kunt aflossen. De rente over de spaarpremie is gelijk aan de hypotheekrente. Het bedrag dat aan het einde van de looptijd van de hypotheek is gespaard is net zo groot als de lening.

Starterslening
De Startersregeling is een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de starterslening is het stimuleren van het eigenwoningbezit, bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar ook bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt door de gemeente verstrekt via het SVn. SVn beheert per deelnemende gemeente een revolverend fonds.
De starterslening is een flexibele lening die mee beweegt mee met de inkomensontwikkeling van het woningkopende huishouden. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Doordat de Starterslening wordt verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie lopen de gemeenten geen risico. Ook de ontvangers van de Starterslening lopen door de Nationale Hypotheek Garantie geen onaanvaardbare risico's. 


Successierechten
Dit is de belasting die moet worden betaald over eigendom dat is verkregen door overlijden (erfenis) of door een schenking.

Taxatiekosten
Kosten voor de waardebepaling van het huis door de taxateur. De waarde is onder meer afhankelijk van de ligging, de grootte en de staat van onderhoud.

Taxatierapport
Een rapport waarin de door de taxateur vastgestelde waarde van de woning is vastgelegd.

Testament
Een bij de notaris opgesteld document waarin staat beschreven hoe er na het overlijden met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan.

Tophypotheek
Een tophypotheek is een hoge hypotheek. De hypotheeklening is hoger dan de executiewaarde van de woning. De geldverstrekker vraagt meer rente (een renteopslag) voor een dergelijke hypotheek.

Transport
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Transportakte
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van een woning (onroerend goed). Deze akte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. De woning komt met ondertekenen van deze akte officieel op uw naam te staan.

Transportkosten
De notaris brengt kosten in rekening. Transportkosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden voor de transportakte bij de verkoop van een huis.

Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Vereniging van Eigenaren
Als men eigenaar is van een appartementsrecht, is men volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.

Verhuisregeling
Als u gaat verhuizen, dan heeft dit gevolgen voor de hypotheek. In de verhuisregeling, die is opgenomen in uw hypotheekakte, staan alle voorwaarden vermeld.

Vermogensrendement
Dit is een belasting van 1,2 % op de in box 3 vallende bezittingen (minus de schulden). De waarde van uw huis en hypotheekschuld vallen hier niet onder (box I).

Verpanding
Verpanding is vaak aan de orde bij een hypotheek. Een recht van pand wordt verleend op bepaalde goederen of producten om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen.
In de hypotheekakte kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de opbrengst uit een levensverzekering moet worden gebruikt als aflossing van de hypotheek en als onderpand.


Volmacht
Een volmacht is een verklaring van iemand dat hij een ander persoon de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts) handelingen voor hem uit te voeren.

Vraagprijs van een woning
Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam (v.o.n.)
Bij een huis dat aangeboden wordt met vrij op naam achter de prijs betaalt de koper geen kosten voor de eigendomsoverdracht. De kosten zijn voor rekening van de verkoper.

Vrije verkoopwaarde
Dit is de waarde van een woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de waarde bij een gedwongen verkoop. Dat noemt men de executiewaarde.

Waarborgsom
Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Een alternatief is het stellen van een bankgarantie.

Woonvergunning
In een aantal gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om er te kunnen wonen. Dat geldt voor huizen beneden een bepaalde koop- of huursom. Deze vergunning krijgt u van de gemeente wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld woonachtig of werkzaam bent in de gemeente of in de regio.

WOZ-waarde
Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van gemeentelijke belastingen en het huurwaardeforfait.